Årsmöte 2021 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2022

Till innehåll

Årsmöte 2021

Info > Föreningsinfo
Årsmöte 2021
Dagordning, Årsredovisning, Budget
På grund av rådande läge genomförs ordinarie årsmöte 2 april  som föregående år, dvs med styrelsen och inbjudna protokolljusterare.
Styrelsen föreslår följande lösning:
Vi sänder ut alla handlingar med kommentarer. Medlemmar i föreningen studerar utsända handlingar och om ni har frågor eller åsikter som ni vill ta upp så sänder ni dessa till ordföranden samt de två protokolljusterarna som föreslås. Detta tas upp i protokoll och handläggs. Styrelsen med ny medlem, ersättare för Bo Ekelund; fortsätter arbetet till årsmötet 2022 där slutligt beslut tas om ansvarsfrihet för 2019 och 2020.
Vi tror inte att ett årsmöte under sommaren kan genomföras med hänsyn till allt som har flyttats utan föreslår denna udda variant. Ni är välkomna med åsikter och frågor. Vi skall däremot bjuda in till informationsmöte om föreningen under juli månad.
Hasse Rosengren
Adresser: helge.rudolf@telia.com, arnekorp@telia.com, bjorn.w.jonsson@gmail.com
Kommentarer till Dagordningen
1 Styrelsen genomför möte 1600 på Långfredagen och bjuder in Arne Korp, Björn Jonsson och ny styrelseledamot till mötet
3 Arne och Björn justerar protokollet
4 Mötet var utlyst via hemsidan och via mail till samtliga medlemmar i januari före mötet
6 I verksamheten beskrivs vårt arbete i stort. Vi har ökat och detta med bra kostnadsalternativ för de anslutna. Reservslangar och extra skåp har nyttjats.
I den ekonomiska redovisningen blir rörelseresultatet – 528 066 kr efter avskrivningar och tillsammans med ansamlad förlust föreslår vi att – 1 460 433 kr överförs i ny räkning.
Våra bankmedel är 1 563 717 kr 31 december
8 Ansvarsfrihet för 2020 föreslås tas vid nästa årsmöte 2022
9 Inga ändringar
10 Intäkterna bygger på medlems- och serviceavgiften samt hyra för IP-only. Utgifterna kommer av el-, bokföring och revisionskostnader samt teknisk uppföljning med stöd av BRS
11 Avgifter. Medlemsavgift 200 kr och serviceavgift 300 kr, inga ändringar
12 Fortsatt 5 ledamöter
13 Omval av Hans Rosengren
14 Omval av Dennis Werkander och nyval av ny ledamot
15 Omval av Anita Lewander och Carina Hammander
16 Omval av Anders Hertzman, Fredrik Kalström och Lotta Lantz

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll