Information 201704 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201704

Info > Information
    

 

 

 
Protokoll fört vid Fåröfiber Ekonomisk förening stämma på
Fårö Kursgård 20170414  med drygt 150 närvarande

 
Ordförande Hans Rosengren redovisade dagsläget avseende grävningar och tog upp behovet av förberedelser på fastigheterna för att underlätta arbetet. Hans tog även upp behovet av återställning och städning längs våra vägar. Avgrävningar och spår i asfalten skall återställas i början på maj och målet om fiberfunktion till midsommar kvarstår. Hans förklarade därefter årsstämman öppnad.
§ 1 Val av ordförande samt protokollförare vid stämman
Hans Rosengren valdes till att vara ordförande för mötet och Frans Brozén valdes till sekreterare för mötet

 
§ 2 Godkännande av röstlängd
 103 avprickade var röstberättigade på stämman vilket fastställdes

 
§ 3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet  
Yvonne Werkander och Claes Randlert valdes till justerare och tillika rösträknare

 
§ 5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Stämman ansågs behörigt utlyst

 
§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

 
§ 7 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
Hans Rosengren föredrog styrelsens årsredovisningshandlingar och Anita Lewander (ersättare för ordinarie revisor) föredrog revisionsrapporten som förordade ansvarsfrihet för styrelsen

 
§ 8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att föra förlusten på 25393 kr till ny räkning och att balansomslutningen fastställdes till 12 744 985 för 2016

 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarfrihet för 2016 års förvaltning

 
§ 10 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Arvoden för revision fastställdes till 10000 kr och reseersättning med 18,50/ mil får tas ut av styrelseledamöter

 
§ 11 Budget och verksamhetsplan 2017
Hans Rosengren redovisade budget för 2017 och redogjorde för att styrelsen tagit beslut att ta ut insats på 19000 kr för huvudabonnemang och 9000 kr  för flygelabonnemang. Vidare drogs även verksamhetsplanen. Budget och verksamhetsplan godkändes av årsstämman

 

 
§ 12 Medlemsavgift och andra avgifter
Medlemsavgift fastställdes till 200 kr/år och tas ut i januari. En serviceavgift på 50 kr/ månad tas ut vid 1 tillfälle under första kvartalet dvs 600 kr enligt stämman. Det kollektivavtal som föreningen  har med Comhem  innebär en kostnad på 309 kr/mån och denna kostnad skall betalas till föreningen. Stämman godkände att föreningen kan ta ut förseningsavgift på 50 kr per tillfälle försening inträffar.

 
§ 13 Beslut om antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter

 
§ 14 Val av ordförande
Hans Rosengren valdes till ordförande på 1 år

 
§ 15 Val av övriga ledamöter
Frans Brozén ,Dennis Werkander och Bo Ekelund  valdes på 2 år. Kvar i styrelsen med 1 år kvar Katarina Silfvergren, Björn Jonsson och Arne Korp

 
§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant
Anita Lewander  valdes till revisor och Carina Hammander valdes till revisorsuppleant.

 
§ 17  Val av valberedning
Till valberedningen valdes Anders Hertzman sammankallande ,Ulf Fohlin och Lotta Lantz

 
§ 18  Övriga ärenden – Förslag till nya stadgar
Ordföranden redovisade och motiverade förslag till nya stadgar. Extra årsmöte sammankallas om stämman godkänner förslaget. Stämman godkände förslaget till nya stadgar  med kvalificerad majoritet.
Hans Rosengren informerade om olika abonnemang samt batteribackupp samt att Comhem är igång i början av maj

 
Hans Rosengren tackade för förtroendet att leda förening ytterligare ett år och avslutade stämman

 

 

 
                               

 

 

 
Hans Rosengren.................................................................................. Frans Brozén

 
 Ordförande.                                                                           Sekreterare

 

 

 

 
    

 

 
           

 
Yvonne Werkander..................................................................................Claes Randlert

 
Justeringsman.                                                                       Justeringsman

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad: 2024-06-11 06:25.

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll