Stadgar för Fåröfiber antagna 31 juli 2017 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Stadgar för Fåröfiber antagna 31 juli 2017

Info > Föreningsinfo
  
§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Fåröfiber Ekonomisk Förening.

 
§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Verksamhetsområde skall vara Fårö.

 
§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Gotlands kommun.

 
§ 4 MEDLEMSKAP
Som medlem kan antas sökande som äger fastighet eller anläggning inom föreningens
verksamhetsområde, omfattande Fårö, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär eller via formulär på föreningens hemsida farofiber.se

 
§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER

 
§5:1 Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om utvecklingen i föreningen.

 
§5:2 Medlem är skyldig att skyndsamt till styrelsen meddela ändring av egna kontaktuppgifter som telefon, mejl, gatuadress mm så att föreningens medlemsregister kan hållas aktuellt.

 
§ 6 MEDLEMSINSATS
Varje medlem skall delta i föreningen med en medlemsinsats om max 20 000 SEK per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet eller anläggning. Insatsen sätts in på föreningens konto när medlemskap har beviljats. Insatsen återbetalas inte vid utträde eller uteslutning ur föreningen.  Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

 
§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av
föreningsstämman, dock högst 200 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 
§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För nyttjande av föreningens tjänster skall avgifter utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller föreslås av styrelsen och beslutas av föreningsstämman.  

 

 
§ 11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ordföranden väljs av föreningsstämman på ett år, övriga styrelseledamöter på två år. På första stämman väljs ungefär halva antalet ledamöter på ett år för att därmed säkerställa att inte hela styrelsen avgår vid ett och samma tillfälle. Styrelsen konstituerar sig själv.

 
§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, av styrelsen i sin helhet avseende avtal, av ordförande och kassör i
förening avseende kostnader överstigande 10000 kr och avseende löpande kostnader av kassören och ordföranden var och en för sig.

 
§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och en revisorssuppleant.
De utses för ett år räknat från ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie stämma.

 
§ 14 VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter

 
§ 15 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 
§ 16 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

 
§ 17 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under april månad. Följande ärenden skall
behandlas:
1. Val av ordförande samt val av protokollförare vid stämman
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av året vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt reseersättning
10. Budget
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Beslut om antal styrelseledamöter.
13. Val av ordförande för ett år.
14. Val av övriga styrelseledamöter.
15. Val av revisor(er) samt en suppleant.
16. Val av valberedning – tre ledamöter varav en skall vara sammankallande.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast sex veckor före föreningsstämman.

 
§ 18 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas av styrelsen, eller skall utlysas då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

 
§ 19 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per hel inbetald insats enligt § 6 dock maximalt
10 röster.

 
§ 20 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma skall ske antingen via post, e-post eller sms, samt publiceras på Fåröfibers hemsida och genom anslag på Fårös anslagstavlor vid färjan, Infocentret och ICA-affären. Kallelse ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast två veckor före extra föreningsstämma. Övriga meddelanden från styrelsen distribueras via e-post samt publiceras på Fåröfibers hemsida. I den mån inte enskild medlem kan nås via e-post eller sms, kan ordinarie postgång användas om denne så begär det.

 
§ 21 STADGEÄNDRING
Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.  
Kravet på tre fjärdedelars majoritet respektive enhällighet kvarstår för vissa beslut om stadgeändring, se Lag 2016:206 om ekonomiska föreningar

 
§ 22 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbart skadar föreningen eller motarbetardess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

 
§ 23 UTTRÄDE
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i Lag (2016:206) om ekonomiska föreningar sker utträde ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst tre månader före räkenskapsårets slut.

 
§ 24 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av minst 90 % av på stämman närvarande medlemmar och beslutas på två stämmor mellan vilka det skall gå minst 6 månader.

 
§ 25 TVIST
Uppstår tvist mellan medlemmar rörande föreningens angelägenheter, egendom eller tolkning av dess stadgar och en sådan tvist inte kan lösas på allmänt sammanträde, ska den avgöras som föreskrives i Lagen angående skiljeman (1999:116)

 
§ 26 ÖVRIGT
Frågor som inte särskilt berörts i stadgarna enligt ovan skall behandlas i enlighet med Lag (2016:206) om ekonomiska föreningar.

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll