Information 201712 - FåröFiber Ekonomisk förening

Fåröfiber 2024

Till innehåll

Information 201712

Info > Information
  
Fåröfiber Ekonomisk förening
Information 19 december 2017
Grävning och installation
I september månad avslutade vi vårt arbete med fibergrävning och anslutningar som startade i mars 2016. Vid detta tillfälle så hade vi uppnått 762 anslutningar och vi hade kvar att ansluta ett sextiotal. Av dessa har nio anslutits idag och sedan tar vi de övriga under våren. Vi har även ett tiotal ytterligare som vill ansluta sig till föreningen. Vi gräver efterhand och ansluter kvartalsvis. I Ekeviken har vi dragit om två anslutningar med hänsyn till en fastighetsägare.  
Vi har sammanlagt grävt, fräst och plöjt ca 15, 8 mil och lagt ned 44 mil slang. Av dessa så kommer vi att nyttja ett flertal under våren då vi ansluter fastigheter till nätet. Ett antal extra skåp har utplacerats för nyanslutningar och fler är planerade.
Vårt nät har fungerat bra med undantag för elavbrott då nätet stängts ned och behov av omstart har uppstått. Detta görs genom att dra ur kontakten till mediaomvandlaren i cirka 5 minuter och sedan ansluta igen. Vid frågor kontaktar ni Björn Jonsson eller den operatör som ni nyttjar.
Ekonomi och betalningsansvar
Under sensommaren hade vi ekonomiska svårigheter i avvaktan på våra stöd från Regionen och betalningar för grävning utförd för GEAB och IP-only. Vi tog då ett lån för att klara av vår verksamhet. Idag har vi klarat av kostnader enligt budget och lånet har återbetalts. Vi kommer att ha ca 500 000 kr i kassan när året avslutas och detta är enligt budget.
Från oktober månad tar vi ut en serviceavgift på 50 kr/anslutning och månad, varav 10 kr är moms. Serviceavgiften skall betala driften av vår anläggning avseende elkostnader, serviceavtal med BRS, och arbete med Ledningskollen för att säkerställa få avbrott på vårt och andras nät. Dessutom skall serviceavgiften täcka uppgraderingar och eventuella reparationer vid avbrott i avvaktan på försäkringspengar. Årsmötet fastställer storleken på avgiften och hur länge den tas ut. Nuvarande beslut från årsmötet säger att vi tar ut avgiften vid ett tillfälle. Detta innebär att vi tar ut en avgift på 600 kr plus medlemsavgiften på 200 kr i januari. Fakturorna kommer att ha förfallodag 27-28 i månaden framöver. Om ni vill betala via autogiro så finns blankett för detta på hemsidan.  Från januari månad har vi ett serviceavtal med BRS som gäller nyinstallation, underhåll och reparationer. Björn Jonsson lämnar då sekreterarjobbet och blir kontaktman mot BRS och er när ni behöver stöd och information om tekniken. Vi som har kollektivavtal med Comhem kommer att få räkningar för betalning enligt ovan, den 27-28 i varje månad.  
Enligt våra stadgar så sker kommunikation via mail och hemsida och det innebär att vi alla har ansvar att följa upp information och även betala i tid. Föreningen kan inte vara bank i någon utsträckning utan vi förlitar oss på att alla betalar i tid. De flesta har gjort detta men ni som känner med er att ni ligger efter uppmanas att kolla mail oftare. Många har meddelat att fakturorna hamnat i skräpposten och sedan raderats. Detta kan undvikas om ni lägger in vår fakturaadress som mailkontakt. Undvik även jobbmail som mailadress.
Reparationer och städning
Vi har åtgärdat de flesta vägarna men är medvetna om att vi måste återkomma efter den stora nederbörd som kommit. Detta görs före jul och innebär grusning och justering av vägbanor. Grushögar tas bort före jul och den stora högen som ligger vi anslutningen mot Kalbjerga används till fyllningsmassa kring avloppsarbete vid Kyrkviken. Ris som skulle brännas har vi fortfarande kvar eftersom vi inte kunnat köra i terrängen utan att köra sönder för mycket. Detta görs när vi får tjäle. Ett antal tunar skall åtgärdas i form av reparation eller ny sättning.  
Sammantaget så är vi nöjda med vad vi genomfört och hoppas att ni som medlemmar har samma uppfattning. Styrelsen vill också passa på att önska En God Jul och Ett Gott Nytt År
Hasse Rosengren, ordf


 

Webb-ansvarig: Björn Jonsson Senast uppdaterad:

Org.nr: 769628-2628 Bg: 551-8097
Tillbaka till innehåll